نقد ما به پروژه دست راستی “نه به جمهوری اسلامی” و مبانی “نه” ما به رژیم اسلامی

۱-پروژه ای که اخیرا تحت عنوان “نه به جمهوری اسلامی” راه افتاده و مورد حمایت برخی رسانه های دست راستی فارسی زبان و برخی رسانه های دول غربی قرار گرفته، نماینده “نه” توده مردم بپاخاسته، رادیکال، آزادیخواه و برابری طلب به تمامیت حکومت اسلامی و ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فقر و محرومیت، […]

ادامه مطلب

“کردها” کردی بخوانند و “فارسها” فارسی – سمکو نوری

اموزش (به) زبان مادری و آموزش زبان مادری مستقل از اینکه گوینده اش سوسیالیست باشد یا ناسیونالیست، در همین سطح از کاربرد این فرمولبندی هم اشاره به دو پروژه سیاسی است. مثلا در مورد مسئله ملی، سوسیالیستها بر برابری انسانها بدور از هویتهای کاذب یا حق جدایی طی یک رفراندوم تاکید میکنند و ناسیونالیستها از […]

ادامه مطلب