گزارشها و نامه هاى هيئت دبيران و اسماعيل مولودى درباره نويد بشارت

نشريات

فهرست

 • حزب کمونيست کارگری حزبی علنی و باز است (اطلاعيه حزب درباره نويد بشارت)
 • نامه اصغر کريمی به اسماعيل مولودی درباره نامه های نويد بشارت
 • پاسخ اسماعيل مولودی به نامه اصغر کريمی
 • نامه اصغر کريمی به اسماعيل مولودی درباره دعوت به جلسه
 • پاسخ اسماعيل مولودی
 • نامه حميد تقوائی به هيئت دبيران (گزارش کميسيون تحقيق در مورد نويد بشارت به هيات دبيران)
 • گزارش حميد تقوائی به دفتر سياسی درباره تحقيق در مورد نويد بشارت
 • گزارش آذر ماجدی و علی جوادی به دفتر سياسی در مورد مساله نويد بشارت
 • نامه حميد تقوائی به اسماعيل مولودی درباره جلسه علنی پالتاکی
 • پاسخ اسماعيل مولودی
 • نامه حميد تقوائی به اسماعيل مولودی درباره پخش شائبه
 • نامه های حميد تقوائی و اسماعيل مولودی درباره جلسه با کادرها
 • نامه اسماعيل مولودی به کادرها درباره هک شدن کامپيوتر
 • نامه حميد تقوائی به اسماعيل مولودی درباره اتهامات در جلسه د.س. و پاسخ اسماعيل مولودى
 • نامه حميد تقوائی به کادرهای حزب درباره توزيع نامه های کادرها
 • نامه اسماعيل مولودی به حميد تقوائى درباره هک شدن و “مدارک” مربوط به آن
 • نامه اصغر کريمی به اسماعيل مولودی درباره “مدارک” هک شدن
 • نامه حميد تقوائی به اسماعيل مولودی درباره اتهامات در نامه ضميمه مدارک
 • نامه استعفای اسماعيل مولودی
 • توضيح حميد تقوائی به کادرهای حزب درباره استعفای اسماعيل مولودی
 • اطلاعيه حزب درباره استعفای اسماعيل مولودی و مساله نويد بشارت

حزب کمونيست کارگری حزبی علنی و باز است

بدنبال برگزاری پلنوم بيست و ششم کميته مرکزی حزب و انتشار اطلاعيه آن، فردی بنام “نويد بشارت” که ادعا ميکند کادر حزب است، طی مطلبی پليسی تصويری جنگ سردی از نشست کميته مرکزی و مباحثات آن بدست داده و توسط سايت معلوم الحال بروسکه چاپ شده است. چند نکته را بايد در اينمورد تصريح کرد:

١- حزب کمونيست کارگری کادری بنام “نويد بشارت” ندارد. در ماه اوت سال جاری همين فرد و از همين آدرس ايميل طی نامه هائی برای برخی اعضای رهبری و کادرهای حزب با اسم ديگری و اينبار بعنوان “دوستدار حزب” ادعاهای مشابهی را طرح کرده بود. ما از وجود چنين فردی با اين هويت در حزب کمونيست کارگری بی اطلاع هستيم. “نويد بشارت” اگر کادر حزب بود ميتوانست با اسم و رسم شناخته شده خودش بطور علنی حرف بزند و پاسخ بگيرد. اعضای حزب هويت علنی و اسم سياسی دارند و هر روز از دهها مکانيزم مختلف حزبی و غير حزبی نظراتشان را بيان ميکنند. اتخاذ نامهای جعلی و انتساب خود به “دوستدار و کادر” حزب، و انتشار مشتی اکاذيب ضد کمونيستی و جنگ سردی، اهدافی سياسی را دنبال ميکنند که کهنه و شناخته شده است و حزب کمونيست کارگری در مقابل چنين سياستهائی کاملا هوشيار است.

٢- حزب کمونيست کارگری حزبی علنی و باز و اجتماعی است و اين يک نقطه قوت بسيار مهم حزب کمونيست کارگری است. کنگره ها و کنفرانسهای آن علنی است. پلنوم های اخير حزب نيز نيمه علنی برگزار شده و اسناد کليه پلنومها و کنگره های حزب منتشر شده اند. اين حزب نه نشريه داخلی دارد و نه بحث سياسی را امری درون حزبی ميداند. علنيت و پيشروی بيشتر در اين زمينه يک جهت هميشگی حزب بوده است و همانطور که در اين پلنوم و اطلاعيه پايانی آن تصريح شده است، اين جهتگيری با شدت بيشتری دنبال ميشود. ما همينجا اعلام ميکنيم که اينگونه تشبثات و دادن تصوير جرج اورولی از کمونيستها دستکم برای حزب کمونيست کارگری فايده ندارد. ما با سياستهای روشن اينگونه تشبثات را از پيش خنثی کرده ايم. حزب ما بيدی نيست که با اين بادها بلرزد.

٣- اين مطلب که امضای “نويد بشارت” را برخود دارد مطلبی پليسی است که هدفی جز تخريب چهره حزب کمونيست کارگری و ترساندن مردم از کمونيستها ندارد. نه فقط در پلنوم حزب بلکه در هر مجمع حزبی که شمار آن زياد اند، کادرها و اعضا و شرکت کنندگان و مردم علاقمند سوالاتشان را طرح ميکنند، له يا عليه سياستهای حزب حرف ميزنند، پاسخ ميگيرند و بحث ميکنند. جلسات حزبی اساسا برای همين برپا ميشود. اين بديهيت سياسی نياز به “افشاگری” با استفاده از روبنده و برقع ندارد.

٤- از برخی سايتها مانند سايت بروسکه که مرکزی برای چاپ اکاذيب و توهين و ترور شخصی اين و آن است انتظاری نيست، اما سايتهای احزاب و سازمانهای سياسی اپوزيسيون مجاز نيستند مطالب پليسی عليه اپوزيسيون را آنهم با نام “کادر” آنها منتشر کنند. اينگونه رفتارها اگر از منافع سکتی و خرد نباشد، در بهترين حالت خامی سياسی را ميرساند.

٥- ما تحرکات رژيم اسلامی در تقابل با پيشروی های حزب کمونيست کارگری را زير نظر داريم. رژيم اسلامی تاکنون و به روشهای بسيار مختلفی تلاش کرده است فعاليت و تلاش حزب کمونيست کارگری را سد کند و نسبت به حزب و کمونيسم ترديد و دو دلی ايجاد کند اما موفق نشده است. سازماندهی انتشار موسمی نامه های يکبار مصرف و پرتاب اتهامات مختلف ديگر نخ نما شده اند. پيشروی هرروزه کمونيسم و حزب کمونيست کارگری در ميان مردم، گسترش سريع محبوبيت حزب و کادرهای آن در ميان مردم و تعميق هژمونی کمونيستی بر اعتراضات و مبارزات مردم در زمينه های مختلف، ناکامی هرروزه رژيم و وزارت اطلاعاتش را در انظار مردم عيان کرده است. رژيم اسلامی بايد خود را آماده ضربات انقلاب کارگری و کمونيسم در ايران کند. اينگونه سياستها به داد رژيم نميرسد.

حزب کمونيست کارگری ايران

١٤ اکتبر ٢٠٠٦- ٢٢ مهر ١٣٨٥

………………………………………………..

به رفيق اسماعيل مولودی

موضوع: نامه های با امضای سعيد دوستدار حزب و نويد بشارت کادر حزب

طبق تحقيقات و اطلاعات موثقی که ما در دست داريم نويسنده نامه های با امضای سعيد دوستدار حزب از آلمان به تاريخ ١٣ اوت ٢٠٠٦ و نامه های با امضای نويد بشارت که بدنبال برگزاری پلنوم ٢٦ کميته مرکزی بدست ما رسيده است، شما ميباشيد. دلايل ما به شرح زير ميباشد:

١- نامه با امضای سعيد دوستدار حزب از آلمان از همان آدرس ايميلی آمده بود که نامه های با امضای نويد بشارت. نويسنده اين نامه ها يکی است.

٢- نامه ها همگی از شهر محل اقامت شما ارسال شده اند.

٣- فرستنده نامه ها در پلنوم حضور داشته است.

٤- اسم و مشخصات فايل در word برنامه prpperties همگی بنام اسماعيل و يکی از آنها خلاصه اسم و فاميل شما يعنی esmmol ميباشد.

٥- و مهمتر از همه آی پی آدرس اين نامه ها عينا همان آی پی آدرس نامه های شما است. يعنی همگی از يک کامپيوتر ارسال شده است.

هيئت دبيران کميسيونی مرکب از حميد تقوائی، فاتح بهرامی، آذر ماجدی، مصطفی صابر، علی جوادی و اصغر کريمی تشکيل داد و اطلاعات موجود اعضای کميسيون را به اين نتيجه رساند که نويسنده تمامی اين نامه ها، هم نامه ای که روز ١٣ اوت با امضای سعيد دوستدار حزب نوشته شده و هم نامه های با امضای نويد بشارت، شما ميباشيد.

از نظر ما اين يک موضوع مهم و قابل توجه است که بايد در يک ارگان ذيربط حزبی مورد بحث و بررسی قرار گيرد و تصميمات لازم اتخاذ شود. لذا از شما ميخواهيم که اولا دريافت اين نامه را به اطلاع ما برسانيد و ثانيا، حداکثر ظرف ٤٨ ساعت آينده توضيحات خود را در اختيار هيئت دبيران قرار دهيد تا قبل از اتخاذ هرتصميمی توسط ارگانهای تصميم گيرنده حزب در اين زمينه شنيده شود.

اصغر کريمي

رئيس هيئت دبيران حزب

٢٠ اکتبر

…………………………………………………

سلام رفيق اصغر عزيز!

من اصلا از اين مسئله خبر ندارم. اتفاقا من و پروين هم همين امروز به اين مسئله مشکوک شديم دوباره و تصميم داشتيم به شما اطلاع بدهيم. قبلا هم پروين به شما در اين مورد اطلاع داده بودو باز اين نامه های جديد هم از آی پی ما استفده ميکند.

بهر رو من اسماعيل مولودی از هر گونه دخالتی در اين مورد بی اطلاع هستم. چون در هر شرايطی حاضر نيستم چنين کاری بکنم چون احتياجی به اين روش زشت نداريم.

مرسي

اسماعيل مولودی

21 اکتبر 2006

………………………………………………

به رفيق اسماعيل مولودی

موضوع: نويد بشارت

قبلا در نامه مورخ ٢٠ اکتبر ٢٠٠٦ شما را در جريان گذاشتيم که اطلاعات ما نشان ميدهد که نويسنده نامه های با امضای “نويد بشارت” و “سعيد دوستدار حزب” شما ميباشيد. در پاسخ به اين نامه، شما اين نظر را رد کرده ايد. از شما تقاضا ميکنيم برای شنيدن توضيحات بيشتر در اين زمينه در جلسه ای پالتاکی با حضور حميد تقوائی و دو نفر از اعضای هيئت دبيران شرکت کنيد. اين جلسه برای شما نيز فرصتی است تا توضيحات خود را به اين هيئت ارائه دهيد.

شما ملزم به شرکت در اين جلسه نيستيد و شرکت يا عدم شرکت در اين جلسه بنا به تصميم شما است.

با توجه به اين توضيحات، چنانچه مايل به شرکت در اين جلسه هستيد اطلاع دهيد تا در اسرع وقت جلسه را برگزار کنيم.

با تشکر

اصغر کريمي

رئيس هيئت دبيران حزب

٢٦ اکتبر ٢٠٠٦

…………………………………………………

رفيق عزيز اصغر

من با کمال ميل در اين جلسه شرکت خواهم کرد و برای هر توضيحی آماده هستم. فقط من روز يکشنبه 29 اکتبر نميتوانم والا برايم هر روزی باشد فرق نميکند.

قربانت اسماعيل مولودي

27 اکتبر 2006

…………………………………………………

گزارش کميسيون تحقيق در مورد نويد بشارت به هيات دبيران

رفقا،

گزارش مختصر کار کميسيون درباره مساله نويد بشارت را باطلاع ميرسانم.

پس از جلسه ۱۹ اکتبر هيئت دبيران که در آن نتيجه تحقيق کميسيون به هيئت دبيران اعلام شد و بدنبال آن نامه مورخ ۲۰ اکتبر به رفيق اسماعيل مولودی که هيئت دبيران آنرا دريافت کرده بود و نيز پاسخ رفيق اسماعيل که اشاره به اين داشت که از موضوع اطلاع ندارد، کميسيون ۳ جلسه ديگر برگزار کرد:

۱- جلسه ۲۳ اکتبر با حضور آذر، حميد، علی، فاتح، مصطفی،

۲- جلسه ۲۵ اکتبر با حضور اصغر، حميد، علی، مصطفی،

۳- جلسه ۳۰ اکتبر با حضور اسماعيل، حميد، علی، فاتح.

نتيجه بحثهای دو جلسه ۲۳ و ۲۵ اکتبر در مجموع به ۲ نظر و يک تصميم منجر شد. يک نظر بر اين تاکيد داشت که نتيجه همان است که در نامه به رفيق اسماعيل مولودی اعلام شده يعنی مسجل بودن اينکه اسماعيل مولودی نويسنده نامه های نويد بشارت و سعيد فرهادی است و نظر ديگر اين بود که اين موضوع قطعی نيست و لذا بايد بحث را متوقف کرد. تصميم هم اين بود که يک جلسه ای با اسماعيل گرفته شود که هم وی توضيحات ما را بشنود و هم اگر مايل بود توضيح بدهد. نامه ای با همين مضمون برای وی ارسال شد و جلسه ۳۰ اکتبر برگزار شد. در اين جلسه اسماعيل اعلام کرد که هم کامپيوتر خانه اش و هم کامپيوتر سر کارش هک شده است و اعلام کرد که از اينکه از کامپيوتر وی استفاده شده متاسف است. اسماعيل همچنين اعلام کرد که برای حضور در هر جلسه ای و همکاری با حزب برای حل اين مشکل آماده است.

در جلسه بعدی هيئت دبيران بايد تصميم بگيريم که چگونه موضوع را حل کنيم. درباره جزئيات اين گزارش نيز ميتوان در جلسه هيئت دبيران بحث کرد.

حميد تقوائی

۱ نوامبر ۲۰۰۶

………………………………………………

محرمانه

از: حميد تقوائی

به: دفتر سياسي

موضوع: تحقيق در مورد نويد بشارت

تاريخ: 10 نوامبر 06

رفقای عزيز دفتر سياسي

با سلام

برای تحقيق در مورد نويد بشارت هيات دبيران کميسيونی مرکب از رفقا اصغر کريمی، علی جوادی، مصطفی صابر، آذر ماجدی، فاتح بهرامی و حميد تقوائی تشکيل داد. نتيجه تحقيقات کميسيون با استناد به آدرس اينترنتی ( IP Address) کامپيوتری که نوشته های نويد بشارت از آن ارسال شده، نام مولف اين نوشته ها که در قسمت مشخصات فايل Word ثبت شده، خصوصيات و فرمات فايلها، اين واقعيت که نويسنده اين نامه ها در پلنوم و جلسه کادرها بعد از پلنوم حضور داشته است، و برخی فاکتهای جانبی ديگر نشاندهنده اين بود که نويسنده نامه های نويد بشارت رفيق اسماعيل مولودی است. در آن تاريخ همه اعضای کميسيون در اين مورد که نويسنده نامه ها اسماعيل مولودی است اتفاق نظر داشتند ولذا کميسيون اين نظر خود را در نامه ای در تاريخ 20 اکتبر برای رفيق اسماعيل فرستاد و از وی خواست که در اين مورد کتبا توضيح بدهد( سند ضميمه شماره 1). رفيق اسماعيل در پاسخ اين نظر را رد کرد و اظهار داشت که از اين مساله بی اطلاع است ( سند شماره 2). بعد از دريافت اين پاسخ کميسيون دو جلسه ديگر برگزار کرد و در اين جلسات رفقا علی و آذر نظر دادند که دلايل برای اثبات اينکه رفيق اسماعيل نويسنده نامه های نويد بشارت است کافی نيست.( اين رفقا گزارش جداگانه ای برای دفتر سياسی ارسال خوهند کرد). کميسيون تصميم گرفت که برای دادن توضيحات بيشتر به رفيق اسماعيل و همچنين شنيدن نظرات وی رفقا علی و فاتح و حميد با رفيق اسماعيل جلسه پالتاکی داشته باشند (سند شماره 3). اين جلسه برگزار شد و رفيق اسماعيل همچنان اظهار داشت که نويد بشارت نيست و کامپيوترهای خانه و محل کار او هک شده است.(سند شماره 4).

با توجه به مجموعه اسناد و دلايل موجود از نظر هيات دبيران کميسيون کار خود را انجام داده و تحقيق در اين زمينه کافی است.

از آنجا که هر نوع تصميم گيری در اين مورد در اختيار دفتر سياسی و کميته مرکزی است کار هيات دبيران در اين زمينه با ارسال اين گزارش به اتمام ميرسد. طبعا در مورد اقدامات بعدی دفتر سياسی بايد تصميم بگيرد. توصيه من اينست که در اولين فرصت دفتر سياسی اين مساله را در دستور قرار بدهد.

با احترام

حميد تقوائی

سند ضميمه شماره 1

به رفيق اسماعيل مولودی

موضوع: نامه های با امضای سعيد دوستدار حزب و نويد بشارت کادر حزب

طبق تحقيقات و اطلاعات موثقی که ما در دست داريم نويسنده نامه های با امضای سعيد دوستدار حزب از آلمان به تاريخ ١٣ اوت ٢٠٠٦ و نامه های با امضای نويد بشارت که بدنبال برگزاری پلنوم ٢٦ کميته مرکزی بدست ما رسيده است، شما ميباشيد. دلايل ما به شرح زير ميباشد:

١- نامه با امضای سعيد دوستدار حزب از آلمان از همان آدرس ايميلی آمده بود که نامه های با امضای نويد بشارت. نويسنده اين نامه ها يکی است.

٢- نامه ها همگی از شهر محل اقامت شما ارسال شده اند.

٣- فرستنده نامه ها در پلنوم حضور داشته است.

٤- اسم و مشخصات فايل در word برنامه properties همگی بنام اسماعيل و يکی از آنها خلاصه اسم و فاميل شما يعنی esmmol ميباشد.

٥- و مهمتر از همه آی پی آدرس اين نامه ها عينا همان آی پی آدرس نامه های شما است. يعنی همگی از يک کامپيوتر ارسال شده است.

هيئت دبيران کميسيونی مرکب از حميد تقوائی، فاتح بهرامی، آذر ماجدی، مصطفی صابر، علی جوادی و اصغر کريمی تشکيل داد و اطلاعات موجود اعضای کميسيون را به اين نتيجه رساند که نويسنده تمامی اين نامه ها، هم نامه ای که روز ١٣ اوت با امضای سعيد دوستدار حزب نوشته شده و هم نامه های با امضای نويد بشارت، شما ميباشيد.

از نظر ما اين يک موضوع مهم و قابل توجه است که بايد در يک ارگان ذيربط حزبی مورد بحث و بررسی قرار گيرد و تصميمات لازم اتخاذ شود. لذا از شما ميخواهيم که اولا دريافت اين نامه را به اطلاع ما برسانيد و ثانيا، حداکثر ظرف ٤٨ ساعت آينده توضيحات خود را در اختيار هيئت دبيران قرار دهيد تا قبل از اتخاذ هرتصميمی توسط ارگانهای تصميم گيرنده حزب در اين زمينه شنيده شود.

اصغر کريمي

رئيس هيئت دبيران حزب

٢٠ اکتبر

سند ضميمه شماره 2

سلام رفيق اصغر عزيز!

من اصلا از اين مسئله خبر ندارم. اتفاقا من و پروين هم همين امروز به اين مسئله مشکوک شديم دوباره و تصميم داشتيم به شما اطلاع بدهيم. قبلا هم پروين به شما در اين مورد اطلاع داده بودو باز اين نامه های جديد هم از آی پی ما استفده ميکند.

بهر رو من اسماعيل مولودی از هر گونه دخالتی در اين مورد بی اطلاع هستم. چون در هر شرايطی حاضر نيستم چنين کاری بکنم چون احتياجی به اين روش زشت نداريم.

مرسي

اسماعيل مولودی

21 اکتبر 2006

سند ضميمه شماره 3

به رفيق اسماعيل مولودی

موضوع: نويد بشارت

قبلا در نامه مورخ ٢٠ اکتبر ٢٠٠٦ شما را در جريان گذاشتيم که اطلاعات ما نشان ميدهد که نويسنده نامه های با امضای “نويد بشارت” و “سعيد دوستدار حزب” شما ميباشيد. در پاسخ به اين نامه شما اين نظر را رد کرده ايد. از شما تقاضا ميکنيم برای شنيدن توضيحات بيشتر در اين زمينه در جلسه ای پالتاکی با حضور حميد تقوائی و دو نفر از اعضای هيئت دبيران شرکت کنيد. اين جلسه برای شما نيز فرصتی است تا توضيحات خود را به اين هيئت ارائه دهيد.

شما ملزم به شرکت در اين جلسه نيستيد و شرکت يا عدم شرکت در اين جلسه بنا به تصميم شما است.

با توجه به اين توضيحات، چنانچه مايل به شرکت در اين جلسه هستيد اطلاع دهيد تا در اسرع وقت جلسه را برگزار کنيم.

با تشکر

اصغر کريمي

رئيس هيئت دبيران حزب

٢٦ اکتبر ٢٠٠٦

سند ضميمه شماره 4

گزارش کميسيون تحقيق در مورد نويد بشارت به هيات دبيران

رفقا،

گزارش مختصر کار کميسيون درباره مساله نويد بشارت را باطلاع ميرسانم.

پس از جلسه ۱۹ اکتبر هيئت دبيران که در آن نتيجه تحقيق کميسيون به هيئت دبيران اعلام شد و بدنبال آن نامه مورخ ۲۰ اکتبر به رفيق اسماعيل مولودی که هيئت دبيران آنرا دريافت کرده بود و نيز پاسخ رفيق اسماعيل که اشاره به اين داشت که از موضوع اطلاع ندارد، کميسيون ۳ جلسه ديگر برگزار کرد:

۱- جلسه ۲۳ اکتبر با حضور آذر، حميد، علی، فاتح، مصطفی،

۲- جلسه ۲۵ اکتبر با حضور اصغر، حميد، علی، مصطفی،

۳- جلسه ۳۰ اکتبر با حضور اسماعيل، حميد، علی، فاتح.

نتيجه بحثهای دو جلسه ۲۳ و ۲۵ اکتبر در مجموع به ۲ نظر و يک تصميم منجر شد. يک نظر بر اين تاکيد داشت که نتيجه همان است که در نامه به رفيق اسماعيل مولودی اعلام شده يعنی مسجل بودن اينکه اسماعيل مولودی نويسنده نامه های نويد بشارت و سعيد فرهادی است و نظر ديگر اين بود که اين موضوع قطعی نيست و لذا بايد بحث را متوقف کرد. تصميم هم اين بود که يک جلسه ای با اسماعيل گرفته شود که هم وی توضيحات ما را بشنود و هم اگر مايل بود توضيح بدهد. نامه ای با همين مضمون برای وی ارسال شد و جلسه ۳۰ اکتبر برگزار شد. در اين جلسه اسماعيل اعلام کرد که هم کامپيوتر خانه اش و هم کامپيوتر سر کارش هک شده است و اعلام کرد که از اينکه از کامپيوتر وی استفاده شده متاسف است. اسماعيل همچنين اعلام کرد که برای حضور در هر جلسه ای و همکاری با حزب برای حل اين مشکل آماده است.

در جلسه بعدی هيئت دبيران بايد تصميم بگيريم که چگونه موضوع را حل کنيم. درباره جزئيات اين گزارش نيز ميتوان در جلسه هيئت دبيران بحث کرد.

حميد تقوائی

۱ نوامبر ۲۰۰۶

………………………………………………….

به: دفتر سياسي

گزارش در مورد مساله نويد بشارت

تاريخ: 12 نوامبر 2006

رفقای عزيز

کميسيون تحقيق و بررسی در هيات دبيران نتوانست به نظر يکسانی در مورد نويسنده مطالب نويد بشارت برسد. از اين رو ما نظرات خودمان را به طور جداگانه در اختيار شما قرار ميدهيم.

ما در اين گزارش وارد جزئيات امر نميشويم. گزارش اکثريت کميسيون بعضا به آن پرداخته است. مساله به اين قرار است که تحقيقات در مورد آی پی آدرس ايميل و همچنين در بخش properties فايل ورد نامه های نويد بشارت، کميسيون را به اسم رفيق اسماعيل مولودی رساند. طی بحث های مبسوطی تصميم گرفته شد که مساله به اسماعيل مولودی اطلاع داده شود و از او در اين مورد پرسيده شود. پاسخ اسماعيل مولودی به نامه کميسيون ضميمه گزارش ديگر است. اسماعيل مولودی از اين موضوع کاملا اظهار بی اطلاعی کرده است و بر اين نظر است که کامپيوتر او “هک” شده است. پس از دريافت نامه اسماعيل مولودی کجا ايستاده ايم؟ چند نکته را بايد در اينجا متذکر شد.

1- اصل بر برائت هر فرد است مگر آنکه عکس آن ثابت شود. اين يک اصل مهم برنامه ای ما است. تا زمانيکه اٽبات نشود شخص نويسنده مقالات کيست مساله از نقطه نظر ما پاسخ نگرفته است و عملا “جرم” اٽبات نشده است. نميشود به اطلاعات در مورد کامپيوتر ارسال کننده اکتفا کرد. اين کافی نيست. شرط کافی اٽبات “جرم” نشان دادن بدون ترديد و شک و ابهام اين امر است که نويسنده رفيق اسماعيل مولودی است. از نقطه نظر ما کميسيون نتوانست اٽبات کند که نويسنده اين مطالب اسماعيل مولودی است. همين مساله حکم بر برائت رفيق است.

2- تحقيقات ما را به کامپيوتر اسماعيل مولودی رسانده است، اين خودبخود ثابت نميکند که رفيق اسماعيل نويسنده اين نامه ها است. کس ديگری ميتواند از اين کامپيوتر استفاده کرده باشد. اين ادعای رفيق اسماعيل مولودی است. در حقيقت هر فرد نيمه واردی ميتواند از طريق کامپيوتر شخص ديگری فايلهايی را ارسال کند. اين فرد ميتواند کسی باشد که کامپيوتر رفيق اسماعيل را هک کرده است. در واقع هر کس که به ايميل آدرس کسی دسترسی داشته باشد، ميتواند از طريق پی بردن به آی پی آدرس به کامپيوتر شخص مزبور دسترسی پيدا کند و از طريق کامپيوتر او فايلهای مورد نظر را ارسال کند. کافی است شما فايل را از پيش آماده داشته باشيد و با هک کردن کامپيوتری در زمان مناسبی فايلها را ارسال کنيد.

3- هک کردن کامپيوتر از آنکه بنظر ميرسد کار آسان تری است. علی جوادی با رجوع به يک کامپيوتريست از او در اين مورد جويا شده است. اين کامپيوتريست در مقابل خود علی کامپيوتر او را هک کرد و از طريق کامپيوتر او فايلهايی را برای خودش فرستاد. توجه کنيد که کامپيوتر علی جوادی در محيط کار دانشگاهی کاملا حفاظت شده با درجه امنيتی بالا است ولی شخص مزبور به سادگی کامپيوتر او را هک کرد.

۴۔ رفيق اسماعيل مولودی در جلسه کميسيون با ايشان صريحا اعلام کرد که حاضر است در هر مجمعی اين توضيحات را بدهد. رفيق اسماعيل و رفيق پروين پس از اينکه برای بار اول از مساله آی پی ادرس مطلع شدند، قبل از اينکه کميسيون با ايشان تماس بگيرد، شخصا با رفيق اصغر تماس گرفته و مساله را به اطلاع حزب رسانده بودند و اشاره کرده بودند که از اين مساله نگران هستند. اين مساله عامل تخفيفه در اين بررسی است.

۵۔ تعدادی از رفقايی که با نثر اسماعيل مولودی آشنايی دارند، بر اين نظر اند که نثر نويد بشارت و رفيق اسماعيل متفاوت استژ

با توجه به مسائل ذکر شده فوق ما ميپرسيم آيا ميتوان بر مبنای تحقيقات کميسيون نظر قطعی داد؟ بنظر ما خير. چرا که نميتوان اٽبات کرد که نويسنده شخصی است که ذکر شده است. بعلاوه ما به لحاظ اصولی و پرنسيپهای حزبی مجاز به تحقيقات بيشتر در زندگی خصوصی هيچ احدی نيستيم. از اين رو عملا پروسه تحقيق در زمينه رفيق اسماعيل مولودی در همن جا بايد متوقف شود. از نظر ما برای کميسيون يا حزب هيچ راهی برای اينکه مدارک لازم ديگری برای اٽبات جرم پيدا کند در حال حاضر وجود ندارد. ما نميتوانيم بغير از فاکت آی پی آدرس مدرک ديگری يا فاکت ديگری را در جهت اثبات جرم دسترسی پيدا کنيم.

در چنين شرايطی بايد بتوانيم به يک سوال ديگر پاسخ گوييم: چرا يک رفيق با سابقه مثل اسماعيل مولودی بايد به چنين روش نا سالمی برای بيان نظراتش متوسل شود؟ انگيزه او چه ميتواند باشد؟ يک رکن مهم اٽبات جرم زمانيکه شواهد کافی وجود ندارد، نشان دادن انگيزه است. سابقه سياسی و جايگاه رفيق اسماعيل مولودی خلاف اين امر را نشان ميدهد. نميتوان نشان داد که چه انگيزه ای برای اتخاذ اين روش ناسالم از جانب اين رفيق ميتواند وجود داشته باشد.

آيا بايد پرونده را مختومه اعلام کنيم؟ بنظر ما نبايد اين مساله که به اسم يک رفيق رسيده ايم ما را قانع کند. فاکتور هک شدن را بايد جدی گرفت. اگر کامپيوتر اسماعيل مولودی هک شده و از آن برای نوشتن اين نوشته ها استفاده شده باشد، آنگاه در حزب ما يک نفوذی يا فردی وجود دارد که حاضر است بيشرمانه از فرد ديگری برای اميال سياسی خود استفاده کند.

رفقای دفتر سياسی به نظر ما تنها در شرايطی ميتوان شخصی را متهم کرد که بتوان بطور قطع و يقين و بدون هچگونه شک و ترديد منطقی نشان داد که نويسنده مقالات آن شخص معين است. در غير اين صورت ما نبايد با اطلاعات ناقص رفيقی را متهم به اين عمل کنيم.

آذر ماجدی

علی جوادي

…………………………………………………

رفيق اسماعيل عزيز

اعلام کرده ايد که جلسات علنی در رابطه با پلنوم 26 برگزار خواهيد کرد. در اين رابطه توجه شما را

به دو نکته جلب ميکنم.

1- اطلاعيه شما با امضای عضو کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری منتشر شده و اين شبهه را ايجاد ميکند که از جانب کميته مرکزی و يا حزب صحبت ميکنيد و يا در هر حال کميته مرکزی يا رهبری حزب در جريان اين اقدام قرار داشته است. در حالی که چنين نيست. اين عمل شما يک اقدام شخصی است و لازمست همين را صريحا اعلام کنيد.

2- لازمست به اين نکته نيز توجه داشته باشيد که دفتر سياسی تصويب کرده است که در شرايط حاضر نوارهای پلنوم 26 را علنی نميکند و همچنين علنی کردن مباحث و مذاکرات هر کميته بايد با توافق خود کميته صورت بپذيرد. در مورد پلنومها نيز اين بعهده کميته مرکزی است که زمان و نحوه علنی کردن مباحث خود را تعيين کند و نه هرعضو آن. اميدوارم در مباحثی که در جلسات خود طرح ميکنيد اين اصول و مصوبات حزبی نقض نشود.

با تشکر

حميد تقوائي

22 نوامبر 06

رونوشت: کميته مرکزی و مشاورين

……………………………………………………

رفيق حميد عزيز

با سلامهای رفيقانه

من قطعا فردی اين کار را کردم بدليل شائبه هايی که در مورد من پخش کرده ايد. جلسه علنی ابتدايی ترين حق هر انسانی است که از خود دفاع کند. چون اين امکان را بهم نداديد که در جمع رفقای حزبی صحبت کنم. من قطعا به اين اشاره خواهم کرد که مثل اسماعيل مولودی با توجه به اتفاقاتی که من را بهش متهم کرده اند صحبت خواهم کرد.

قطعا مسائل و اسناد حزب محفوظ خواهد ماند و اين جزو پرنسيبهای اوليه هر آدم سياسی است. حزب من همين حزب است که دارم باهمه وجودم ازش دفاع ميکنم.

قربانت

اسماعيل مولودي

22 11 2006

……………………………………………..

رفيق اسماعيل عزيز

ادعا کرده ايد شائبه هائی در باره شما پخش کرده ايم و به شما امکان داده نشده در جمع رفقای حزبی صحبت کنيد. اين ادعاها بی اساس است. چه کسانی عليه شما شائبه پخش کرده اند؟ هيات دبيران؟ دفتر سياسی؟ شخص من؟ فاعل جمله شما معلوم نيست. همه را جمع بسته ايد و گفته ايد “شائبه پخش کرده ايد”. اين اتهام بی پايه ايست که به رهبری حزب زده ميشود.

ادعای جلوگيری از امکان صحبت شما با رفقای حزبی هم بی اساس است. کی و با کدام جمع حزبی شفاها و يا کتبا خواسته بوديد صحبت کنيد و حزب اين امکان را از شما دريغ کرده است؟

اسماعيل عزيز به استناد همه کنگره ها و پلنومها و سمينارها وکنفرانسها و جلسات متعدد حزبی نه تنها امکان دفاع ازخود بلکه امکان انتقاد و اعتراض در اين حزب در اختيار همه اعضا و کادرها هست. اگر شائبه پراکنی ای هست همين نوع ادعاهائی است که در يادداشت شما مطرح شده است.

در ضمن شما پاسخ خود را مستقيما برای کميته مرکزی و مشاورين فرستاده بوديد. ميدانيد که اين نوع مباحث بايد از طريق دبير کميته توزيع شود. لطفا از اين پس رعايت کنيد.

با احترام

حميد تقوائي

22 نوامبر 06

………………………………………………………

رفقای عزيز کميته مرکزی و مشاورين

با سلامهای گرم

گزارشهای مربوط به مساله نويد بشارت وهمچنين اطلاعيه رفيق اسماعيل مولودی قبلا برايتان ارسال شده و اميدوارم بدستتان رسيده باشد. رفيق اسماعيل درخواست کرده است که در اين رابطه جلسه ای با کادرها داشته باشد. اين جلسه روز يکشنبه 26 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی ( 6 بوقت لندن ) در پالتاک تشکيل خواهد شد. مشخصات اتاق بقرار زير است:

Room: paraline group

Group: family and community, parenting2

Date & Time: Sunday November 26, 5-7 pm London Time

موفق باشيد

حميد تقوائي

23 نوامبر 06

رفيق اسماعيل عزيز

برای جلسه کميته مرکزی روز يکشنبه 26 نوامبر را در نظر گرفته ام. اگر اين تاريخ برای شما مناسب است فورا اطلاع بدهيد. من گزارشهای مربوط به نويد بشارت را برای کميته مرکزی خواهم فرستاد و به آنها اطلاع خواهم داد که جلسه روز يکشنبه به منظور شنيدن توضيحات رفيق اسماعيل برگزار ميشود.

منتظر پاسخ شما هستم.

حميد تقوائي

23 نوامبر 06

سلام رفيق حميد عزيز

من ديشب حرفهايم را زدم. حرفهای بيشتری از جلسه ديشب در اين رابطه ندارم. پيشنهاد ميکنم نوار جلسه ديشب را دراختيار همه رفقا در حزب قرار دهيد. دوست دارم جلسه ای داشته باشم ولی حالا حالم زياد خوش نيست.

قربانت

اسماعيل مولودي

23 11 2006

رفيق اسماعيل عزيز

اميدوارم حالتان هر چه زودتر خوب شود. از آنجا که خود شما مايل به تشکيل جلسه با کميته مرکزی بوديد هر زمان برايتان امکان پذير بود اين جلسه را تشکيل خواهيم داد. در مورد پخش نوارهای جلسه ديشب، تصميم با خود دفتر سياسی است.

در ضمن لطفا اطلاعاتی که در مورد هک کنندگان در دست داريد، از جمله آی پی آدرسهائی که در جلسه اشاره کرديد، را در اختيار هيات دبيران قرار بدهيد.

نامه های ديگرتان را هم دريافت کردم و در اختيار تشکيلات قرار خواهم داد.

با تشکر

حميد تقوائي

23 نوامبر 2006

رفيق حميد عزيز!

با سلامهای رفيقانه

من حاضرم که جلسه را برايم بگذاريد يکشنبه 26 نوامبر 2006 يا دوشنبه 27 نوامبر. با توجه به اينکه نامه ها دست رفقا رسيده بهتر ديدم که برای جلوگيری از هر بحثی جلسه را با اجازه شما برگزار کنم.

قبلا از احساس مسئوليت تشکر ميکنم

قربانت

اسماعيل مولودي

24 نوامبر 2006

رفيق اسماعيل عزيز!

من جلسه را برای روز يکشنبه ساعت 5 لندن به رفقای کميته مرکزی فراخوان دادم که حتما شما هم دريافت کرده ايد. سئوال من اينست که آيا مايل هستيد اعضای مشاور هم در جلسه شرکت داشته باشند؟ و يا کادرها؟ اگر خواستيد در سطح وسيعتری جلسه باشد اطلاع بدهيد تا زودتر به رفقای ديگر هم خبر بدهيم.

حميد تقوائي

24 نوامبر 06

…………………………………………………

رفيق حميد عزيز

لطفا اين نامه را در اختيار تشکيلات بگذاريد

با تشکر

اسماعيل مولودي

23 نوامبر 2006

جهت اطلاع همه رفقا و اعضای حزب کمونيست کارگری

هک شدن کامپيوترهای محل کار و شخصی من

بدينوسيله به اطلاع عموم و رفقای حزبی ام ميرسانم که تحقيقات اوليه رفقای حزب پيرامون نامه های “نويد بشارت” نشان داده است که اين نامه ها از کامپيوتر منزل و محل کار من ارسال شده است. تحقيقات بعدی من پس از اطلاع از اين حرکت نشان داده است که کامپيوترهای محل کار و زندگی من از ۲۶ فوريه ۲۰۰۶ به اين سو چندين بار هک شده است.

هويت واقعی هک کنندگان بر من تماما روشن نيست. اطلاعات معينی در اين زمينه تاکنون بدست آورده ايم که اميدوارم بتوانم به هويت هک کنندگان پی ببرم. اما اين اقدام يکی از شيوه ها و روشهای شناخته شده در دنيای کامپيوتر و ارتباطات است.

متاسفانه هيچگونه ضمانت قطعی در جلوگيری از اين گونه سرقتهای اينترنتی در اين دوران وجود ندارد. تنها هشياری سياسی و آگاهی ما در مقابله با اينگونه حرکتها ميتواند، اين تحرکات را خنٽی کند. بايد هشيار بود.

من “نويد بشارت” نيستم. من شيوه برخورد و عمل نويد بشارت را قويا محکوم ميکنم. من يک چهره شناخته شده، با هويت علنی، با سابقه دهها سال فعاليت کمونيستی و عضو کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری هستم. من بعنوان کمونيست عار دارم که نقطه نظرات و هويت خود را از جامعه پنهان کنم.

اسماعيل مولودي

عضو کميته مرکزی حزب کمونيست کارگري

۲۳ نوامبر ۲۰۰۶

……………………………………..

رفيق اسماعيل مولودی عزيز

شما در جلسه 26 نوامبر با کادرهای حزب از پرونده سازی و پاپوش دوزی عليه خودتان صحبت کرديد. اينها اتهامات سنگينی است. لازمست روشن کنيد که اولا چه مرجع حزبی چنين اقدامی کرده است و ثانيا چه دليل و مدرکی برای اين ادعا داريد.

با احترام

حميد تقوائی

27 نوامبر 06

رونوشت: دفتر سياسی، کادرهای حزب

….

رفيق حميد تقوايی عزيز!

رونوشت دفتر سياسی ، ک م

کادرهای حزب

با درودهای فراوان

حزب در آستانه پانزدهمين سالش است، بنفع حزب نيست دنبال اين مسائل برويم. من حاضر نيستم در اين زمين بروم و بجان هم بيافتيم. مسئله من پاپوش دوزی و پرونده سازی نيست. مسئله من حزب است و اصولش و اهداف بزرگش که همه ما را دور خودش متحد کرده است. من با اينکه در اين ماجرا بسيار لطمه خورده ام اما حزب برايم مهمتر است.

با تقديم شايسته ترين احترامات

اسماعيل مولودی

27 نوامبر 2006

………………………………………

از: حميد تقوائي

به: کادرهای حزب

رونوشت: دفتر سياسي

رفقای عزيز

بعد از پخش گزارشات در مورد نويد بشارت و برگزاری جلسه پالتاکی رفيق اسماعيل مولودی چندين نامه از رفقای کادر در رابطه با اين مساله برای رهبری حزب ارسال شده و بعضی از اين رفقا خواسته اند نوشته شان در اختيار کادرها قرار بگيرد. همانطور که در ابتدای جلسه رفيق اسماعيل اعلام کردم توزيع گزارشات تحقيق در مورد نويد بشارت و جلسه پالتاکی رفيق اسماعيل به منظور مطلع شدن رفقا، و نه دخالت دادن کادرهای تشکيلات در بررسی و حل مساله، انجام شد. پخش اظهار نظر کادرهای حزب در حاليکه اين مساله هنوز در دفتر سياسی و هيات دبيران در دست بررسی و تصميم گيری است نه تنها کمکی به حل مساله نخواهد کرد بلکه ميتواند به يک بحث و پلميک نالازم در حزب دامن بزند و عملا به مانعی در برابر پيگيری اصولی و صحيح مساله تبديل شود. ازينرو در اين مقطع نوشته رفقا در مورد اين مساله در ميان کادرها توزيع نخواهد شد. بعد از به فرجام رسيدن مساله نويد بشارت رهبری حزب در مورد توزيع اين نوشته ها تصميم خواهد گرفت.

با تشکر

حميد تقوائی

28 نوامبر 06

………………………………………

“به: رفيق حميد تقوائی

موضوع: آی پی آدرسهائی که کامپيوتر من را هک کرده اند

رونوشت: کميته مرکزی و مشاورين ک م و کادرها

رفيق حميد عزيز با سلام!

همانطور که در چند نامه قبلی به شما اشاره کردم من اطلاعات کسب شده در مورد کامپيوتهائی که کامپيوتر من را هک کرده اند برايتان ارسال ميکنم. اما در عين حال دوست دارم که چند نکته را توضيح دهم.

۱- من خواهان حل فوری مساله و رفع اتهام از خودم هستم. از اين رو اين اطلاعات را در اختيار حزب قرار ميدهم. لطفا من را هم در جريان پيشرفت کارتان قرار دهيد.

۲- من عليرغم ادعای برخی از رفقای دفتر سياسی در جلسه ۲۳ نوامبر با من، ملزم به همکاری در اين مورد نيستم. همکاری يا عدم همکاری من با شما امری است کاملا شخصی و از جانب من احترام به رفقای حزبی است. هر مساله ای مستقل از چگونگی و ميزان همکاری فرد متهم بايد مورد بررسی و قضاوت قرار گيرد، قضاوتی رفيقانه و کمونيستی. همانطور که ميدانيد طبق برنامه حزب کمونيست کارگری هر فردی ميتواند از ادای شهادت عليه خودش خودداری کند. اين نکته را مايلم به برخی رفقای دفتر سياسی يادآوری کنم.

۳- همانطور که برنامه حزب “دنيای بهتر” صريحا اشاره ميکند، اصل بر برائت افراد است و اثبات جرم به عهده کسی است که در مقام اتهام زننده قرار دارد. از اين رو حزب بايد بدون بروبرگرد اتهام نارفيقانه وارده به من را رسما پس بگيرد. متاسفانه در جلسه دفتر سياسی هم خود شما و هم برخی رفقای ديگر اعلام کرديد که گويا من بايد تلاش کنم که اين اتهام را را از بالای سرم برداشته شود. من مسلما بدليل احترام به حثييت حزب و منصور حکمت تلاش خود را خواهم کرد ولی اين توقع شماها نارفيقانه و ضد برنامه حزب کمونيست کارگری است. اما رفقا شهما اتهام نارفيقانه و ضد کمونيستی را طی گزارش به دفتر سياسی در بالای سر من قرار داده ايد و خود شما نيز بايد يا اتهام را بدون شبهه ثابت کنيد يا رفع اتهام کنيد. اين حرف نابجا ضد کمونيستی و نارفيقانه که من بايد اين اتهام را از بالای سر خودم بردارم، گواه اين سياست است که گويا فرد مقصر است مگر آنکه خلافش ثابت شود، مثل شيوه کثيف ساواک (عضويتت محرز است. هويتت را مشخص کن)، اين سياست کمونيست کارگری نيست.

۴- اما علاوه بر اين نکات فوق، من بعنوان يک عضو کميته مرکزی از اينکه حزب در اين مدت خود را به مساله اين چنين مشغول کرده است، واقعا به روش برخورد حزب انتقاد دارم. حزب اتفاقا با اين روش عملا در دست نويد بشارت بازی کرده است. اتلاف ساعتها وقت رهبری حزب در اين دوران مهم يک ايراد جدی به روش کار رهبری حزب است.

پيروز باشيد

اسماعيل مولودی

1 دسامبر 2006

ضميمه؛

اطلاعات مورد آی پی ها و توضيحاتی که برايم داده اند را دوست دارم در اخيتار داشته باشيد.

توضيحی که اين در رابطه دريافت کردم حاکی از اين است؛ امکان دارد صاحبان خود اينکار را کرده اند و يا اين کامپيوترها خود نيز از سوء استفاده از کامپيوترشان مطلع نباشند. يعنی شخص سومی از طريق آی پی آنها اينکار را کرده باشد. فايلهايش را بر اين آی پی ها در نوبتهای مختلف سوار کرده. در نتيجه بايد در قضاوت و کنکاش آنها دقت لازم را کرد. بهر رو مسئله کامپيوتر خيلی پيچيده تر از آنست که بشود چيزی را ثابت کرد.

طبق تحقيق

1- MRU List Object Recognized!

IP: (68.142.206.116)

Location: : S-1-5-21-1644491937-1993962763-839522115-

1003\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Description : most recent application to use microsoft direct3d

FilePath : \SystemRoot\System32\

ProcessID : 488

ThreadCreationTime : 2006-09-11 13:32:06

BasePriority : Normal

2- Location: : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Description : most recent application to use microsoft direct3d

IP: (217.12.10.220)

Location: S-1-29-24666491047-1893562897-6792121254-

1907\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Description : most recent application to use microsoft direct X

FilePath : system32\

ProcessID : 536

ThreadCreationTime : 2006-02-26 23:06:15

BasePriority : Normal

3- Location: : S-3-9-19-246847491043-1253562397-6572161251-

1102\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

IP: (83.248.51.198)

FilePath : \??\C: system32\

ProcessID : 560

ThreadCreationTime : 2006-10-22 08:56:08

BasePriority : High

4- Location: : S-6-9-22-245674910471-1893563754-2862151211-

1505\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

IP: (66.249.92.169)

FilePath : \??\C:\ system32\

ProcessID : 488

ThreadCreationTime : 2006-10-20 21:23:12

BasePriority : High

…………………………………….

رفيق اسماعيل عزيز

با سلام و آرزوی تندرستی

اطلاعاتی که فرستاده بوديد در اختيار رفقائی که از نظر فنی روی اين کيس کار ميکنند قرار گرفت. سوالاتی را رفقا طرح کرده اند که برايتان ارسال ميکنم اميدوارم در اسرع وقت به آنها جواب دهيد.

با تشکر

اصغر کريمي

٩ دسامبر ٢٠٠٦

رفيق اسماعيل درمورد ۴ آی پی که همراه با کدها و عباراتی که ارسال کرده است، گفته است که اينها نتيجه تحقيق درباره هک کردن کامپيوتر است. برای بررسی اين موضوع لازم است نکات زير نيز توضيح داده شود:

۱- منبع اين تحقيق کيست؟ آيا امکان دارد ما از منبع تحقيق سوالاتی فنی در مورد اين کدها بکنيم؟ اگر نه آيا امکان دارد اطلاعات بيشتری بدهد در مورد اينکه اين کدها از چه طريقی بدست آمده اند؟ از طريق برنامه خاصی اينها بدست آمده است، چه برنامه ای، يا بروش ديگری؟

۲- اين اطلاعات درباره هک شدن کامپيوتر خانه است يا محل کار؟

۳- آيا اطلاعاتی که رفيق اسماعيل نوشته است بهمين ترتيبی که هست (هم عبارات و هم آی پی ها) از روی کامپيوتر مورد تحقيق قابل بازيابی هستند؟

……………………………………..

از: حميد تقوائي

به: اسماعيل مولودي

رونوشت: دفتر سياسی

رفيق اسماعيل

در رابطه با پيگيری مساله ای پی آدرسها نامه جداگانه ای دريافت کرده ايد. اميدوارم در اين مورد با حزب همکاری کنيد. اما در اين نامه امر مهم تری را ميخواهم با شما در ميان بگذارم. شما در جلسه دفتر سياسی و در جلسه پالتاکی با کادرها بارها به رهبری حزب توهين کرده ايد و اتهامات سنگينی زده ايد. قبلا از شما خواستم اگر مدارک و دلايلی برای اين اتهامات داريد برای ما بفرستيد و جواب سربالای شما را دريافت کردم! اکنون دوباره بخشی از اين توهينها و اتهامات ( شيوه های ساواکی و ضد کمونيستی و … ) در نامه اخيرتان تکرار شده است.

منصور حکمت در پاسخ به اتهاماتی به مراتب سبک تر از اينها از فرهاد بشارت خواست که يا ثابت کند و يا استعفا بدهد. من انتخاب سومی را هم در برابر شما قرار ميدهم: يا ادعاهايتان را ثابت کنيد، يا بابت اين توهينها و اتهامات بی پايه از حزب کتبا و رسما عذرخواهی کنيد، و يا استعفا بدهيد.

9 دسامبر 06

………………………………………..

سلام حميد عزيز!

من بعد از جلسه با کادرها در 26 نوامبر تصميم خودرا گرفتم که حزب را بگذارم کنار. آن جلسه پايان يک دوره از کار من با حزب بود. برای همين 29 نوامبر قرار بود برايت استعفايم را بفرستم. اما تعدادی از رفقا ميگفتند فعلا دست نگهدار. قبلا متن استعفايم از حزب را برايتان ارسال داشتم.

شاد و موفق باشيد

اسماعيل مولودي

10 دسامبر 2006

………………………………………….

از:حميد تقوائي

به: کادرها

رفقای عزيز

نامه ديروز ( 9 دسامبر) من به اسماعيل، پاسخ اسماعيل به اين نامه و استعفانامه اش ضميمه اين ايميل است. استعفانامه اش را من چند ساعت پس از ارسال نامه ديروز که از او خواسته بودم يا اتهامات اش را ثابت کند، يا پس بگيرد و معذرت بخواهد و يا استعفا بدهد دريافت کردم. اما استعفا نامه تاريخ 29 نوامبر را دارد! اين نامه ها را جهت اطلاع برای همه کادرها ارسال ميکنم.

موفق باشيد

حميد تقوائی

10 دسامبر 06

………………………………….

اطلاعيه درمورد

استعفای اسماعيل مولودی و مساله نويد بشارت

حزب کمونيست کارگری قبلا طی اطلاعيه ای درمورد نويد بشارت که به شيوه ای پليسی دست به نوشتن مطالب جنگ سردی و ضدکمونيستی عليه حزب زده بود موضع خود را اعلام کرد. برای حزب از ابتدا مشخص بود که اين فرد پليس سياسی نيست هرچند به شيوه ای پليسی به ضديت با حزب برخاسته است. تحقيقات نشان داد که نويد بشارت تمام مکاتبات خود را از طريق کامپيوتر منزل و محل کار اسماعيل مولودی ميفرستد وهمه شواهد دال بر اين بود که نويد بشارت همان اسماعيل مولودی عضو کميته مرکزی حزب است. حزب اين مساله را طی نامه ای به ايشان اطلاع داد و او را به يک جلسه دفتر سياسی و سپس به درخواست خود او به جلسه ای با کادرهای حزب دعوت کرد تا توضيحات خود را پيرامون اين مساله با تشکيلات در ميان بگذارد. اسماعيل مولودی متاسفانه در اين جلسات اتهامات و توهين های زيادی را، از همان موضع نويد بشارت، متوجه رهبری حزب کرد و عملا در طول نزديک به دوماه که از اين ماجرا ميگذرد از هرگونه همکاری برای پيدا کردن هکری که به ادعای ايشان، کامپيوتر منزل و محل کارش را هک کرده است خودداری کرد. در اين مدت تنها چهار آی پی آدرس برای حزب ارسال کرد که مطلقا فاقد هرگونه ارزش و اعتباری برای رديابی هکر است. بالاخره به دنبال نامه ای که دبير کميته مرکزی حزب در تاريخ ٩ دسامبر ٢٠٠٦ برای ايشان نوشت و خواست اتهاماتش را اثبات کند، يا پس بگيرد و معذرتخواهی کند و يا استعفا بدهد، روز ١٠ دسامبر طی اطلاعيه ای از حزب استعفا داد.

استعفانامه اسماعيل مولودی، متاسفانه تکرار همان فحاشی ها و حملات جنگ سردی و ضدکمونيستی نويد بشارت با همان مضمون و حتی با همان جملات و عبارات است. حزب از تنزل و سقوط سياسی ايشان عميقا متاسف است. حزب کمونيست کارگری با هوشياری به اين مساله برخورد کرد و اجازه نداد فضای ناامنی و بی اعتمادی در درون حزب ايجاد شود.

حزب کمونيست کارگری، بازترين و علنی ترين حزب اپوزيسيون است، کادرها و اعضای حزب و شرکت کنندگان و مردم علاقمند در جلسات مختلف و متعدد حزبی شرکت ميکنند، نوبت ميگيرند و سوالات و نقطه نظرات خود را طرح ميکنند، له و عليه سياست های حزب حرف ميزنند، پاسخ ميگيرند و بحث ميکنند. هردرجه از بحث انتقادی و مخالف حزب نيازی به قايم شدن پشت هويت جعلی ندارد. کسانی که با تشبث به چنين شيوه هائی به لجن پراکنی عليه حزب روی می آورند تنها زبونی و استيصال خود را به نمايش ميگذارند.

حزب کمونيست کارگری ايران

١١ دسامبر ٢٠٠٦، ٢٠ آذر ١٣٨٥