اخراج و ارعاب و هتك حرمت پاسخ نیست!- محمود احمدی

مقالات

متاسفانه جدال درون حزب ما بر سر مواضع رفیق حمید تقوایی به یك جدال ناخوشایندی تبدیل شده است. رفتار رفقای مدافع گرایش راست حاكم در حزب بهیچوجه برازنده یك حزب سیاسی مدرن و كمونیستی نیست. در این چهارچوب رفیق كاظم نیكخواه گاها گوی سبقت را از سایر رفقایی كه به بد لحنی و ناسزا گویی به جای بحث مستدل سیاسی مشغول هستند، ربوده است. دوران پس از مرگ منصور حكمت دوران سختی برای جنبش ماست. دوران ناقهرمانی ها. دوران قهرمانان كوچك! دوران سیاستهای راست كه در شرایط مساعد رشد و نمو هم میكنند.
كاظم نیكخواه جفت پاهایش را توی یك كفش كرده و با اصرار عجیبی خواهان اخراج ما از حزب كمونیست كارگری است. چپ و راست هر كجا كه یادداشتی میگذارد سعی میكند كه فراموش نكند این خواست عمیقا “كمونیستی” خود را یكبار دیگر تكرار كند.
تصور میکند اگر چماق اخراج را بالای سر مشتی كمونیست با سابقه كه عمری در راه اهداف خود تلاش كرده اند، بگیرد میتواند آنها را مرعوب كند . دوست دارم در مقابل این كمپین لجن پراكنی و هتك حرمت چند تا نكته را ذکر کنم.
ما همانطور كه تا بحال نشان داده ایم، تسلیم این جو شانتاژ و هتك حرمت نخواهیم شد و به این سطح از برخورد نزول نخواهیم كرد. ما این نوع برخوردها را دون شان جنبش كمونیسم كارگری میدانیم.
رفیق كاظم نیكخواه چپ و راست میگوید كه “اشتباه” كردیم كه علی جوادی و این رفقا را به حزب راه دادیم. واقعا مضحک است. گویا حزب كمونیست كارگری ملك شخصی ایشان و یک فرقه است. من متوجه ام كه در یك فرقه مذهبی، قاعد اعظم چنین حق و حقوقی دارد. اما انتظار چنین رفتار و عملكردی در یك حزب كمونیستی كارگری واقعا تعجب آور است. ظاهرا این رفیق عزیز فراموش كرده اند كه عضویت در حزب كمونیست كارگری بر اساس درخواست متقاضی و قبول برنامه و اساسنامه حزب صورت میگیرد. شاید كاظم فراموش كرده است كه حتی منصور حكمت شرط دو توصیه نامه را هم برای عضویت در حزب كنار گذاشت. این سیاست گوشه ای از تلاش منصور حكمت برای تبدیل حزب كمونیست كارگری به یك حزب سیاسی تمام عیار بود. سیاستی كه كاظم و برخی دیگر از رفقا در تلاشند تا سنگ روی سنگ آن باقی نگذارند.
واقعیت این است كه حزب كمونیست كارگری حزب تمام كمونیستها و ماركسیستها و كارگران سوسیالیستی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی است كه میخواهند جامعه را از شر مصائب آن خلاص كنند. مصایبی كه ناشی از حاكمیت نظام سرمایه داری است. این حزب كاظم نیكخواده و خط سیاسی و رفتار سیاسی ایشان نیست. این حزب را منصور حكمت بنیان گذاشت. سیاستهای پایه ای آن كمونیسم بنیانهای این حزب را تشكیل میدهند. مشكل این است كه سیاستهای امروزی این خط با آن سیاستها در تناقض است. مشكل شما كاظم جان اینجاست.
بعلاوه، گیرم كه ما را اخراج كنید، آیا فكر میكنید كه مشكل تناقض شما با خط پایه ای كمونیسم كارگری در این حزب حل خواهد شد. دوستان گرامی راه حل شما وجود ما فقط نیست، خط سیاسی است كه شما با خود حمل میكنید. این خط است كه هر دوره آنتی تز خودش را بر مبنای اصول پایه ای كمونیسم كارگری شكل میدهد. یك لحظه به تاریخ حزب كمونیست ایران بعد از خروج كمونیسم كارگری از این حزب نگاه كنید، چه می بینید؟ در هر دوره جریانی به جدال خط ناسیونالیستی و سازشكار حاكم در این حزب میرود.
كاظم گرامی لطفا این واقعیات را ببینید. این تاریخ را خط شما نمیتواند با تلاش برای مرعوب كردن و اخراج كردن و ممنوع التصویر و مقاله كردن حل كند. راه اصولی تری وجود دارد. به اصول پایه ای كمونیسم كارگری تكیه كنید. این توصیه ما به شما است