پرسش نشریه کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر سه شنبه منتشر می شود!

نشریه پرسش شماره 29  را می توانید با کلیک روی لینک زیر دریافت کنید! http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/01/porsesh-number-29.pdf