بزنید کنار، سوسیالیسم داره میاد، اثر:عزیز نسین با ترجمه هیرش مجید نیا

مقدمه:   برای خواننده مطالب و داستان‌های طنز ادبیات داستانی ترکیه، عزیز نسین نامی آشنا در حوزه نقد اجتماعی-سیاسی به زبان طنز ساده و قابل فهم و بدور از حشو و زوائد زبان ثقیل و غیر قابل فهم وپیچیده سخن گویان عصا قورت داده نزد توده ستمدیده مردمی است که اتفاقا روزانه توسط همین زبان دیوان […]

ادامه مطلب