کارگران ایران خودرو خراسان اعتصاب کردند!

اخبار کارگری

جمعه ۲۸ آذر – کارگران کارخانه ایرانخودرو خراسان در اعتراض به مشکلات و شرایط سخت کاری روز گذشته دست به اعتصاب زدند