پرسش نشریه کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر سه شنبه منتشر می شود

برای دریافت نشریه پرسش شماره 22 روی لینک کوتاه زیر کلیک کنید!http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/11/porsesh-number-22.pdf