پرسش نشریه کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر سه شنبه منتشر می شود

برای دریافت نشریه پرسش شماره 18 روی لینک کوتاه زیذ کایک کنیدhttp://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/10/porsesh-number-18.pdf