ماه: سپتامبر 2019

علیه احکام سنگین و وحشیانه علیه اسماعیل بخشی،محمد خنیفر،سپیده قلیان،عسل محمدی،ساناز الهیاری،امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فر مبارزه خواهیم کرد!

علیه احکام سنگین و وحشیانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت تپه مبارزه خواهیم کرد! بر اساس…