اطلاعیه نیروهای چپ و کمونیست در کردستان به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

زنان مقالات

امسال در حالی به استقبال روز جهانی زن می رویم که موچ انزجار و اعتراض علیه رژیم ضد زن اسلامی سراپای جامعه ایران را فرا گرفته است و می رود تا تکلیف این رژیم را یکسره کند. موج انزجار و اعتراضی که زنان نقشی برجسته در آن ایفا می کنند و هر روز سیاستهای زن ستیز این رژیم را در همه عرصەهای زندگی به چالش می کشند.

ضديت با زن و حقوق بديهی آن يکی از ارکان حاکميت رژيم اسلامی در ايران است۰ ازهمان روزهای سر کارآمدن این رژيم قوانين ارتجاعی و قرون وسطايی بر تمام شئونات زندگی زنان سايه شوم خود را گستراند. مرتجعين تازه به قدرت رسيده در همان روزهای بعد از قيام ۲۲ بهمن ١٣٥٧ بخوبی می دانستند که برای عقب راندن انقلاب و شکست کامل آن لازم است ابتدا زنان را، که يکي از پايەهای مهم انقلاب بودند، خانەنشين کرده و قوانين ارتجاعی اسلامی را بر زندگیاشان حاکم کنند۰

اما فرمان جنايتکارانه خمينی برای حجاب بر سر کردن زنان در ۱۷ اسفند ١٣٥٧با موج اعتراض و بيزاری توده وسيعی از زنان، در تظاهرات های باشکوه در تهران و شهرهای ديگر روبرو شد۰ رژيم اسلامی از آن زمان تاکنون، عليرغم وضع قوانين ضد زن، حمله به تمام حقوق فردی و اجتماعی زنان و راه انداختن دستەجات حزب الله و اسيد پاش، نه تنها نتوانسته است مبارزه زنان را سرکوب کند بلکه این مباره روز به روز گسترش یافته و پویا تر شده است. از این رو مقابله با اين سمبل عقب افتادهی ارتجاع و سایر سیاستهای ضد زن رژیم اسلامی سابقهای به اندازه عمر این رژیم دارد.

تاريخ ۴۰ ساله حاکميت ننگين رژيم اسلامی مملو است از مبارزه و مقاومت زنان در تمام عرصەها عليه رژیم اسلامی و قوانين ضد انسانی آن۰ در طول این ٤٠ سال کمتر اعتراض و مبارزه اجتماعیی را می تواند یافت که در آن زنان نقش نداشته باشند. بر این اساس است که رژیم اسلامی همواره جنبش زنان برای رهايی و برابری را بعنوان يکی از خطرات جدی علیه موجوديت خود می شناسد.

در شرايط متحول کنونی ايران، بخصوص در يکسال گذشته، نقش پيشرو و جسورانه زنان برای زير پا گذاشتن و لغو عملی قوانين اسلامی در کف خيابان، محل کار، مدرسه، اداره، ورزشگاه و … نور اميدی را در جامعه گسترانده است. امروز ديگر همه انسانهای آزاديخواه و برابری طلب با جانبداری و احترام به امر مبارزه برای آزادی زن در جامعه نگاه می کنند و اذعان دارند که رهايی جامعه در گرو آزادی زنان است.

در کردستان مبارزه زنان برای آزادی و برابری به بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه و مقاومت کل جامعه علیه رژیم اسلامی و قوانین ضد زن آن تبدیل شده است. از همان روزهای اول سرکار آمدن رژیم اسلامی و شروع مقاومت مردم کردستان در مقابل حمله وحشیانه این رژيم به کردستان، زنان ضمن حضور برجسته در جمعیت ها ونهادهای توده ای، مبارزه طبقاتی، مبارزه برای رفع ستم ملی و مبارزه برای آزادیهای اجتماعی پا بپای مردان وارد عرصه مبارزه نظامی نیز شدند، برگ های درخشانی از شجاعت و حماسه را ثبت کردند و عملا پوچی و بی پايه بودن نابرابری بين و زن مرد را جلو چشم همگان به نمايش گذاشتند. در عین حال زنان در عرصەهای کار حزبی و تشکيلاتی، ايجاد تشکل های زنان در شهرها و روستاها، فعاليت در عرصه کارهای مدنی از نوع تشکل کودکان، برگزاری مناسبتهای ۸مارس، روز جهانی کارگر و تمام عرصەهای فعاليت سياسی و مبارزاتی پیش قدم و پيشرو بودەاند۰ واقعیت این است که حضور برجسته زنان در عرصه مبارزه نقش برجستهای در پویایی مبارزه مردم کردستان داشته است. مبارزەای که بدون تردید در غیاب حضور زنان نمی توانست به این درجه از پویایی، رادیکالیزم و پایداری منجر شود.

امروز بر همگان روشن است که رژيم اسلامی بیشتر از هر زمان دیگری هدف اعتراض و نارضايتی عمومی جامعه و بخصوص اعتراض و نارضایتی زنان قرار گرفته است. با توجه به سابقه مبارزات زنان و سنتهای رادیکال مبارزاتی در کردستان امکان آن وجود دارد که جنبش زنان برای آزادی و رهایی روند رو به گسترش به خود ببیند و در این مسیر کردستان به یکی ازسنگرهای مهم مبارزه زنان علیه رژیم اسلامی و قوانین ضد زن آن تبدیل شود.

جهت تقويت و گسترش اين مهم جا دارد امسال به مناسب ۸ مارس روز جهانی زن، تجمعات وسیع و عمومی را عليه تبعيض و نابرابری برپا کنیم، خواست رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را به یک خواست عمومی تبدیل و علیه حجاب اجباری و سنتهای مذهبی و مردسالارانه در جامعه مبارزه کنیم. در عین حال تلاش کنیم پیوند مبارزه زنان در ایران و کردستان با مبارزه طبقه کارگر و سایر جنبشهای رادیکال اجتماعی را تقویت کنیم. علاوه بر این، لازم است علیه جنايت وقتل زنان تحت عنوان ناموس پرستی و یا هر عنوان دیگر بایستیم. آزادی زن معيار آزادی جامعه است، برای تحقق آن بکوشيم!

زنده باد ٨ مارس روز جهانی زن!
زنده باد سوسیالیسم!

  • روند سوسياليستي کومه له
  • کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
  • کميته کردستان حزب حکمتيست
  • کومه له – سازمان کردستان حزب کمونيست ايران
    ٦ اسفند ۱۳۹۷- ٢٧ فوری ٢٠١٩