یک لمپن به نام حسن معارفی پور! -کوشا شایان

حسن معارفی پور  تو لمپن  از عبدالکریم سروش و گارد او‌کمتر نیستی! کیست که ترا نشناسد! اینقدر سقوط نموده ای که برای تسویه حساب ها و کدورت هایت با خشم و کین به رفیق فخری که توسط لات ها و اوباش پیرامون سروش و شکستن درب شیشه ای دچار آسیب میشود با رذالت ، اتهاات … ادامه خواندن یک لمپن به نام حسن معارفی پور! -کوشا شایان