بیانیه ٥٦٥ نفر از کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان در بساط “انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت نکنید!

مقالات مولتی مدیا


آنچه به نام انتخابات در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی جریان دارد، کوچکترین ربطی به حق رأی و حق انتخاب آزادانه آحاد جامعه ندارد. این مضحکه با هیچ استانداردی انتخابات نیست. نه فقط بخاطر شورای نگهبان و هزار فیلتر که حتی خودی های رژیم را هم تصفیه میکند، بلکه مهمتر به این خاطر که آزادی احزاب و مطبوعات و فعالیت سیاسی برای مردم و مخالفین و حتی منتقدین نیم بند حکومت هم وجود ندارد. تحت استبداد واختناق لیستی از سرسپرده ترین حامیان نظام اسلامی را جلو مردم میگذارند تا با رأی مردم برای خود مشروعیت بخرند. از نظر مردم نه این رژیم و نه این باصطلاح انتخاباتش کوچکترین مشروعیتی ندارند.
مردم آزاديخواه كردستان !
مقاومت و رويارويي چهار دهه گذشته شما عليه لشكر كشى و سركوبگريهاى جمهورى اسلامى، هنوز فاكتور مهمى در مبارزه تاکنونی مردم با این رژیم جنايتكار است. نمايش انتخابات رژيم در دوره هاى گذشته يكى از اين ميدانهاى رويارويي شما با جمهورى اسلامى بوده است. جمهورى اسلامى دردوره اول اين مضحكه اساسا جرأت برپايي اين نمايش در كردستان را نداشت. از آن زمان تاكنون مردم كردستان با عدم شرکت گسترده در اين نمايش ارتجاعى باعث انزواى رژيم و دار ودسته اش در كردستان شده اند. امروز جمهورى اسلامى بيش از هر زمان ديگر مورد خشم وتنفر مردم است . نه تنها شركت نكردن در مضحكه پيش رو كمترين انتظارى است كه از شما مى رود ، بلکه در هم پيچيدن و بهم زدن اين نمايش مسخره هركجا كه ممكن باشد شايسته سابقه مقاومت و ايستادگى تاكنونى شماست.
کارزار “انتخابات” “ریاست جمهوری” و “شوراهای شهر و روستا “، در واقعیت عرصه کشمکش جناحها و دارودسته های رژیم اسلامی بر سر تقسیم قدرت و گرفتن سهم از حاصل استثمار طبقه کارگر و توده های زحمتکش وغارت منابع و ثروت جامعه است. این بار ماهیت و فرم این معرکه گیری از همیشه آشکارتر در برابر چشمان همگان قرار گرفته است. سران جمهوری اسلامی از جناح های مختلف بشدت نگران عدم شرکت وسیع مردم هستند. خامنه ای و روحانی و رئیسی و قالیباف و خاتمی و لاریجانی ها و سران سپاه و دیگر مسئولین جنایتکار اسلامی علیرغم جدال و کشمکش حادی که با یکدیگر دارند، در یک چیز مشترکند: کشاندن مردم پای صندوق ها و مشروعیت خریدن برای حکومت منحوس شان. باید آنها را ناکام گذاشت.
در این نمایش انتخاباتی نباید شرکت کرد. شرکت در این انتخابات با هر انگیزه ای که باشد عملا به تداوم نظام آپارتاید جنسی، به تشدید فشار سرکوب و تداوم بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی کمک میکند. باید به سینه خامنه ای و روحانی و دیگر جنایتکاران اسلامی و همه مجیزگویان ریز و درشت آنها قاطعانه دست رد زد.
کارگران و مردم آزادیخواه!
شما که خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی حقوقی ها هستید، شما که خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده هستید، شما که خواهان پایان دادن به تبعیض و بیحقوقی زن و دخالت مذهب در حکومت و در زندگی خود هستید، به پای صندوق های رأی حکومت نروید و همه جا تبلیغ کنید که نباید در این نمایش شرکت کرد. هر بحث و فرصتی درمورد “انتخابات” را به صحنه افشاگری علیه جمهوری اسلامی و پادوهای آن تبدیل کنید و اجازه ندهید با فرمول فریبکارانه انتخاب “بد” به جای “بدتر”جریانات مجیزگوی جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را به پای صندوق رأی بکشانند. با نرفتن به پای صندوق ها این بساط را به عرصه رسوائی رژیم تبدیل کنید و عزم خود را برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه داری اسلامی نشان دهید. انتخاب واقعی کارگران و مردم تشنه آزادی در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و برابری و دخالت مستقیم در حاکمیت و اداره جامعه است.
آدرس ارتباط و اعلام حمایت از این بیانیه
byanieh.komonistha@gmail.com
امضاها:
١- حسین مرادبیگی ( حمه سور)
٢- اصغر کریمی
٣- فاتح شیخ
٤- مینا احدی
٥- رحمان حسین زاده
٦- مصلح ریبوار
٧- ناصر مرادی
٨- شهلا دانشفر
٩- سعید آرمان
١٠٠- سلیمان قاسمیانی
١١- لیلا قاسمیانی
١٢- جلال محمودزاده
١٣- محمد آسنگران
١٤- عبه دارابی
١٥- کاظم نیکخواه
١٦- آذر ماجدی
١٧- مریم افراسیاب پور
١٨- همایون گدازگر
١٩- نسان نودینیان
٢٠- صالح سرداری
٢١- نسرین رمضانعلی
٢٢- آذر پویا
٢٣- عبدل گلپریان
٢٤- ملکه عزتی
٢٥- سیامک بهاری
٢٦- خانم صفری
٢٧- هیرش مجید نیا
٢٨- کریم نوری
٢٩- محمود رهبری
٣٠- سیاوش مدرسی
٣١- اسماعیل ویسی
٣٢- پروین کابلی
٣٣- محسن ابراهیمی
٣٤- سعید یگانه
٣٥- حسن قادری
٣٦- محمد یگانه
٣٧- روناک زندی
٣٨- حسن صالحی
٣٩- سیاوش دانشور
٤٠- سیف خدایاری
٤١- شیوا محبوبی
٤٢- چیمن دارابی
٤٣- یدی محمودی
٤٤- سیوان کریمی
٤٥- پدرام نو اندیش
٤٦- سیما بهاری
٤٧- فرهاد رضایی
٤٨- فریده رضایی
٤٩- محمد نعمتی(پیام)
٥٠- الهام صالح نیا
٥١- سوسن هجرت
٥٢- شوبو مرادی
٥٣- ستار نوریزاد
٥٤- علی قادری
٥٥- فریبرز فخاری
٥٦- ابو شریفزاده
٥٧- سیروان قادری
٥٨- هاشم ترکمن
٥٩- عباس ایاغ
٦٠- سیف صادقی
٦١- علی مطهری
٦٢- ایرج آبشار
٦٣- شیرزاد چوپانی
٦٤- جمال کمانگر
٦٥- رضا کمانگر
٦٦- محسن حسینی
٦٧- مصطفی صابر
٦٨- ایرج فرجاد
٦٩- کیوان جاوید
٧٠- مهین دارایی
٧١- ابراهیم حیدری
٧٢- مسعود آذرنوش
٧٣- حبیب نصوحی
٧٤- کاروان درسید
٧٥- هرمز رها
٧٦- عزیزه لطف الهی
٧٧- لیلا ارغوانی
٧٨- شیدا ارغوانی
٧٩- هه ژار علیپور
٨٠- نوید محمدی
٨١- خبات کریمی
٨٢- لیلا شعبانی
٨٣- فخری جواهری
٨٤- احمد بابایی
٨٥- ناصر اصغری
٨٦- صابر رحیمی
٨٧- علی شریفی
٨٨- محمود محمدزاده سیسری
٨٩- روبین پور درویش
٩٠- عبدالله محمود
٩١- فریده آرمان
٩٢- علی پیر زاده
٩٣- ناصر نسیمی
٩٤- عه به صیید مرادی
٩٥- مریم ناوه
٩٦- حسین احمدی نیا
٩٧- پروین معازی
٩٨- حیدر گویلی
٩٩- شایسته طاهرخانی
١٠٠- ریبوار رسولی
١٠١- نسرین باباسلجی
١٠٢- بهمن تقی پوریان
١٠٣- امین کمانگر
١٠٤- رحیم آلنبی
١٠٥- هوشیار سروش
١٠٦- فرزاد عبداله پوران
١٠٧- محمد هوشمند
١٠٨- روناک ناصری
١٠٩- مختار محمدی
١١٠- تیمور امجدی
١١١- نسرین امیری
١١٢- ناهید روشن
١١٣- رحمت ابراهیمی
١١٤- نسرین محمودی آذر
١١٥- نسرین رخزاد
١١٦- شهلا خباززاده
١١٧- خالد صالح
١١٨- ریبوار عارف
١١٩- سوسن صابری
١٢٠- عزت دارابی
١٢١- محمود خاطری
١٢٢- عمر کریمی
١٢٣- منصور ترکاشوند
١٢٤- فوزیه نصرت پور
١٢٥- علیرضا شافعی
١٢٦- عمر معروفی
١٢٧- ناصر زیجی
١٢٨- کریسی هاپوجا
١٢٩- حمه غفور
١٣٠- رحیمیزدانپرست
١٣١- هادی عبدی
١٣٢- کریم شاه محمدی
١٣٣- محمد سلطانی
١٣٤- رسول بناوند
١٣٥- فواد آقابگزاده
١٣٦- خلیل کیوان
١٣٧- جمیله راستین
١٣٨- محمد کریمی
١٣٩- عبدالله صالح
١٤٠- هیوا بابان
١٤١- هیوا احمد
١٤٢- بابک یزدی
١٤٣- خالد تدبیر
١٤٤- محمد شکوهی
١٤٥- جبار محمد
١٤٦- نازنین برومند
١٤٧- نادر عبدالحمید
١٤٨- هاشم پاکسرشت
١٤٩- فرشته مرادی
١٥٠- هیمن مرادخانی
١٥١- بهمن خانی
١٥٢- میثم کرمی
١٥٣- هاشم علی ویسی
١٥٤- میلاد فلاحی
١٥٥- حسین شکری
١٥٦- بیژن حاج حسنی
١٥٧- مصطفی عبدی نژاد
١٥٨- هاشم کریمی
١٥٩- هیبت نودینیان
١٦٠- طه حسینی
١٦١- نوشین قادری
١٦٢- ره وه ز عبدالهی
١٦٣- کیان آذر
١٦٤- سوران زکی
١٦٥- ثناپیرخضرانی
١٦٦- رفیق محمدی ( رفیق دری)
١٦٧- شمی صلواتی
١٦٨- لاله محمدی
١٦٩- نسرین رخزاد
١٧٠- پردل زارع
١٧١- فاروق محمدی
١٧٢- هادی عبدی
١٧٣- مهدی طاهری
١٧٤- پشکو دارابی
١٧٥- جمیله میرکی
١٧٦- ناصر صادقی
١٧٧- وریا ابراهیمی
١٧٨- محمد چوری
١٧٩- جمیله نقدی
١٨٠- عثمان رحمانی
١٨١- حسین جلیل پور
١٨٢- سیفه حیدری
١٨٣- حامد شهریاری
١٨٤٤- جهانگیر نیازی
١٨٥- محمد عذیری
١٨٦- فرهاد زندی
١٨٧- جلال گلپریان
١٨٨- شهلا نوری
١٨٩- بهرام کلازری
١٩٠- بها لیلی
١٩١- روبین پوردرویش
١٩٢- جمال گل حسینی
١٩٣- آرش نصرالهی
١٩٤- شیرین شمس
١٩٥- کامیار نصیری
١٩٦- اردشیر نظری
١٩٧- شجاع ابراهیمی
١٩٨- سلیمان سیگارچی
١٩٩- محمد خضری
٢٠٠- بابک سراج
٢٠١- علی کمالی
٢٠٢- بهار ربیعی
٢٠٣- کیا صبری
٢٠٤- محمد صالحی
٢٠٥- هه تاو عبدالهی
٢٠٦- کیوان زنگهی
٢٠٧- زری اصلی
٢٠٨- سعید کلهر
٢٠٩- مصطفی قادری
٢١٠- شهاب بهرامی
٢١١- محمد قادری
٢١٢- شاهرخ صیادی
٢١٣- امیر توکلی
٢١٤- لانه احمد
٢١٥- سعید سفیدی
٢١٦- حامد راست کردار
٢١٧- ژوبین مردوخی
٢١٨- شاهین رضائی
٢١٩- بکر عبدلکریم
٢٢٠- فراز آزادی
٢٢١- شنه احمد
٢٢٢- احمد رحمانی
٢٢٣- جلیل رضایی
٢٢٤- لاوژه جواد
٢٢٥- حسام قادر پور
٢٢٦- مازیار اسفندیاری
٢٢٧- محمود شهابی
٢٢٨- سردار قادری
٢٢٩- فاضل نادری
٢٣٠- صالح صالح پور( صالح کو له سه)
٢٣١- امیرآئینه چی
٢٣٢- شاهرخ بنایی
٢٣٣- سیمون اصلانی
٢٣٤- بهره حسین
٢٣٥- سرور کاردار
٢٣٦- طه آزادی
٢٣٧- بانو نوری
٢٣٨- محمد نوری
٢٣٩- نسرین بشارت
٢٤٠- سلیمان نقده
٢٤١- مصطفی یونسی
٢٤٢- عبدالله محمودی
٢٤٣- سیامک شعاعی
٢٤٤- امیر افشار
٢٤٥- یوسف خلیل پورآذر
٢٤٦- احد گلابادی
٢٤٧- امیر زاهدی
٢٤٨- نوید استاد بیگی
٢٤٩- محمد حیدری
٢٥٠- سوران بادفر
٢٥١- غلام اسکندری
٢٥٢- مهرداد سلیمی
٢٥٣- اسعد حاج حسنی
٢٥٤- سودابه شکیبا ٩
٢٥٥- ابو مهربانی
٢٥٦- پری رشیدیان
٢٥٧- کامبیز خیبری
٢٥٨- شاهو فاتحی
٢٥٩- شادی بهار
٢٦٠- سعید کرامت
٢٦١- یدی کوهی
٢٦٢- هلینا قربانی
٢٦٣- بهمن زاکرنژاد
٢٦٤- موسی تلاش
٢٦٥- فرزانه درخشان
٢٦٦- گیتی موسوی
٢٦٧- جمال پیرخضری
٢٦٨- خالد ناصری
٢٦٩- هستی طاهری
٢٧٠- سعید حمه رشید سیسیری
٢٧١- سمكو ابراهیمی
٢٧٢- حامد محمدی
٢٧٣- مهدی منافی
٢٧٤- فخره صادقی
٢٧٥- علی کمالی
٢٧٦- هدایت ملا علی
٢٧٧- بهرام جهانبخش
٢٧٨- ساسان صنعانی
٢٧٩- سیامک زارع
٢٨٠- صلاح کفاشی
٢٨١- شرمین بهمنی
٢٨٢- امیر زندی
٢٨٣- محمد رضا پویا
٢٨٤- حسین جلیل پور
٢٨٥- آرش ناصری
٢٨٦- سلیمان رسولی
٢٨٧- حصیبه چوپانی
٢٨٨- سهراب وفا
٢٨٩- صبری امیر حسینی
٢٩٠- آرزو فتاح نژاد
٢٩١- سعدی فتاح نژاد
٢٩٢- طغرا قره گوزلو
٢٩٣- اسو عبدی نژاد
٢٩٤- زهرا فتاح نژاد
٢٩٥- کارو فتاح نژاد
٢٩٦- اسرین واصلی
٢٩٧- داوید آرام
٢٩٨- غلام اکبری
٢٩٩- کریم کانیشه
٣٠٠- جمال خسروی
٣٠١- مریم صادقی
٣٠٢- فرهاد رمضانعلی
٣٠٣- ظاهر مولودی
٣٠٤- محب بختیاری
٣٠٥- شلیر فرزانه
٣٠٦- سعید اعتزادزاده
٣٠٧- شاهین ناصری
٣٠٨- امید جهانگیری
٣٠٩- نسرین صفری
٣١٠- فوزیه بختیاری
٣١١- فرشته نظام آبادی
٣١٢- ایوب حسینی
٣١٣- حسین اسماعیلی
٣١٤- جمال صابری
٣١٥- ناصر بختیاری
٣١٦- سیامک امجدی
٣١٧- پیام آذر
٣١٨- فرهاد یوسفی
٣١٩- مژگان مظهر سرمدی
٣٢٠- اسعد سلیمانی
٣٢١- نگار سرو علیشاهی
٣٢٢- سیروس ایل بیگی
٣٢٣- سارا نخعی
٣٢٤- آوات فرخی
٣٢٥- نشمیل حبیب پناه
٣٢٦- مریم سلطانی
٣٢٧- جمشید اساسی
٣٢٨- شریفه کیوان
٣٢٩- فرج شهابی
٣٣٠- علی امیدی
٣٣١- عارف اریا(عارف نیزل)
٣٣٢- کیان آزادی
٣٣٣- محمود احمدی
٣٣٤- مژگان سرمدی
٣٣٥- محمد محمدی
٣٣٦- عثمان رسولی
٣٣٧- پروانه قادری
٣٣٨- پرویز فکوریان
٣٣٩- محمود جوانمردی
٣٤٠. آوات صادقی
٣٤١. مینو میرانی
٣٤٢. محسن بغدادی
٣٤٣. سمکو نوری
٣٤٤. وریا محمدی
٣٤٥. غفور زرین
٣٤٦. رادیو پیام کانادا
٣٤٧. سمیر نوری
٣٤٨. کیومرث کابلی
٣٤٩. ثریا خضری
٣٥٠. مهران محبوبی
٣٥١. ریحانه جباری
٣٥٢. ولی رستمی
٣٥٣. کاوه عمر
٣٥٤. ندا اسفندیاری
٣٥٥. اسد حیدری
٣٥٦. پرویز راستگو
٣٥٧. سحر باباسلجی
٣٥٨. محمد عابدیان
٣٥٩. ترانه باران
٣٦٠. کیوان کتابی
٣٦١. رضا مرادی
٣٦٢. ناصر صادقی
٣٦٣. دنیس میر
٣٦٤. ناهید نوین
٣٦٥. توفیق پیر خضری
٣٦٦. ناصر کشگولی
٣٦٧. ناصر اقباشلو
٣٦٨. شورش مولانی
٣٦٩. هادی رحیمی
٣٧٠. ابراهیم محمدیان
٣٧١. عزیز عبداله پور
٣٧٢. احمد نیک جو
٣٧٣. نبی مردانی
٣٧٤. امید محمدی
٣٧٥. کبری احمدی
٣٧٦. وریا امجدی
٣٧٧. علی دماوندی
٣٧٨. رشید علیزاده
٣٧٩. ژوبین خضری
٣٨٠. سعید مدانلو
٣٨١. سیاوش آذری
٣٨٢. داوود رفاهی
٣٨٣. بیستون بیگ زاده
٣٨٤. سونیا محمدی
٣٨٥. صلاح ایراندوست
٣٨٦.موسی یوسفی
٣٨٧.شیرین پیرخضری
٣٨٨. کویستان امینی
٣٨٩. نینا کریمی
٣٩٠. حمید تقوایی
٣٩١. پارسا حسینی
٣٩٢. احمد حسینی
٣٩٣. سارا مددی
٣٩٤. ملاحت مرتضوی
٣٩٥. ماهرخ فیروزه
٣٩٦. مسعود صالحی
٣٩٧. سروناز سینایی
٣٩٨. میلاد رابعی
٣٩٩. نگار قنبری
٤٠٠. نسرین قنبری
٤٠١. احسان مفتاحی
٤٠٢. حسین محققین فلاحی
٤٠٣. ساناز سینایی
٤٠٤. مریم بنایی
٤٠٥. سارا مس اف
٤٠٦. حمید آرمیون
٤٠٧. آرمان فتحی
٤٠٨. شادی شوشتری
٤٠٩. سحر ادیب
٤١٠. میلاد رسایی منش
٤١١ . مهدی دهقان پور
٤١٢. حامد صدرا
٤١٣. مریم کمالی
٤١٤. کیوان رضوی نیا
٤١٥. ندا اسفندیاری
٤١٦. جمیل فرزان
٤١٧. مجید حمیدیان
٤١٨. دردانه خسروی
٤١٩. فرشته بهمنی
٤٢٠. صباح زارع
٤٢١. راضیه صلواتی
٤٢٢. آرمین دشتی
٤٢٣. مهدی پویا
٤٢٤. حمید برمن
٤٢٥. ابراهیم شیروانه
٤٢٦. کیمیا خوشپیام
٤٢٧. بهمن سلطانی
٤٢٨. جلال برخوردار
٤٢٩. لیلا صدری
٤٣٠. سعید عابدینی
٤٣١. سام پارسی
٤٣٢. لیلا صدری
٤٣٣. نازلی مولودی
٤٣٤. جبار محمد
٤٣٥. کاوه دادگر
٤٣٦. سردار عبدالله حه مه
٤٣٧. صالح فلاحی
٤٣٨. حمید شعبانی
٤٣٩. سه رگول احمد
٤٤٠. احمد ساسانی
٤٤١. دارا ساسانی
٤٤٢. محمد فرازی(دارسیران)
٤٤٣. سهیلا روحانی
٤٤٤. محمود نجفی
٤٤٥. توفیق فرجی
٤٤٦. ارسطو شعبانی
٤٤٧. روناک رحیمی
٤٤٨. روزا پرتو انداز
٤٤٩. علی عبدالی
٤٥٠. شهین زندپور
٤٥١. مصطفی باهیر
٤٥٢. گلاله مارف
٤٥٣. جمال کریکار
٤٥٤. حاجی محتسم
٤٥٥. ابراهیم حسین
٤٥٦. شیرین محمد علی
٤٥٧. سیروان امین
٤٥٨. جمال نانوا
٤٥٩. پرشنگ محمدی
٤٦٠. چیمن قرداغی
٤٦١. سندوس سامی
٤٦٢. مهربان علی
٤٦٣. هورامان علی
٤٦٤. خالید رئوف بگ ( کیوان )
٤٦٥. سروه فریق
٤٦٦. مجید محمدیان
٤٦٧. کاروان نجمه دین
٤٦٨. فرید محمدی
٤٦٩. بهنام ارانی
٤٧٠. اسماعیل هدفمند
٤٧١. محمد ولدی
٤٧٢. شهاب آرام
٤٧٣. روژین رضایی
٤٧٤. هادی وقفی
٤٧٥. زری صمدی
٤٧٦. صادق احمدی
٤٧٧.  علی قنبری
٤٧٨. ژیلا میرکی
٤٧٩. رزگار ویسی
٤٨٠٠. مهرداد احمدی(شاهو)
٤٨١. علی محسنی
٤٨٢. محبوبه سیاهمردی
٤٨٣. ناصر رحمانی
٤٨٤. بختیار میرزایی
٤٨٥. فرهاد پیروتی
٤٨٦. ملك چراغی
٤٨٧. علی شریفزاده
٤٨٨. محسن قبادی
٤٨٩.مجید حمیدیان
٤٩٠. باران بهاری
٤٩١١. هیوا امجدی
٤٩٢. مهران امين پور
٤٩٣. فاروق محمدى
٤٩٤.مونا كاشف
٤٩٥٥.خالد زارعى
٤٩٦. طاهر مطهر
٤٩٧. رشید علیزاه
٤٩٨. پروین آزاد
٤٩٩. اختای آزاده
٥٠٠. حبیب مرادی
٥٠١. شهناز مرتب
٥٠٢٢. کریم محمدی
٥٠٣. عباس کامل
٥٠٤. مینا مینایی
٥٠٥. ولی چوپانی
٥٠٦. منیژه اتمامی
٥٠٧. م. شکیب
٥٠٨. آزاد بکر
٥٠٩. عطا اتابک
٥١٠. بهروز بهاری
٥١١. کاوه کرد
٥١٢. هدایت سهرابی
٥١٣. پریسا ابراهیمیان
٥١٤. سامرن کاکه رش
٥١٥. محبت جلیل پور
٥١٦٦. نعمت باغبانی
٥١٧. بها احمد
٥١٨. فريدون اختيارى
٥١٩. اميد محمدى
٥٢٠. جلال حسين زاده
٥٢١. قاسم قاسميانى
٥٢٢. رسول دانشور بلوچى
٥٢٣. اقبال كاكه برائى
٥٢٤. احمد بازگر
٥٢٥٥. ناصر بازگر
٥٢٦. حامد راتکردار
٥٢٧. سعید حیدری
٥٢٨. حامد یزدانی
٥٢٩. عظیم مانور
٥٣٠. علی مقدم
٥٣١. فریدون نصیر پور
٥٣٢. حصيبه لطفي زر
٥٣٣٣. ماشاالله آتشکار
٥٣٤. آزاد خاده
٥٣٥. فاتح بهرامی
٥٣٦. ایرج رضایی
٥٣٧. شه می حکیمی
٥٣٨. فرنگیس مرادی
٥٣٩. اقبال نظرگاهی
٥٤٠.یحیی محمدی
٥٤١. فاطمه محمدی
٥٤٢. فریده آقاجانی
٥٤٣.خدر نلوسه
٥٤٤. روناک خضری
٥٤٥. علی محمودی(علی خواشت)
٥٤٦. کیوان ساعدپناه
٥٤٧٧. اسرین محمدی
٥٤٨. جليل جليلى
٥٤٩. صلاح بهراميان
٥٥٠. آشكين محمد زاده
٥٥١. رامبد بزرگى
٥٥٢. عثمان پالنگان
٥٥٣. محسن محمدى
٥٥٤. گلزار احمديان
٥٥٥. ژوان غفورى
٥٥٦. فريده غفورى
٥٥٧.آرمین دشتی
٥٥٨.مهدی پویا
٥٥٩. بهرام رحمانی
٥٦٠. کریم سیسیری
٥٦١.رحمان قادری
٥٦٢. ناصر محمودی
٥٦٣. گوهر محمدزاده
٥٦٤. شنو احمدی
٥٦٥. طاهر آدمی